Ładowanie danych...
Loading...

 

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.incar.pl, prowadzony jest przez spółkę RG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828877; reprezentowaną przez członków zarządu Roberta Ajdysa i Grzegorza Pietruczuka; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 585-149-05-50; REGON: 385550914; adres poczty elektronicznej: biuro@incar.pl numer konta bankowego Nest Bank 12 1870 1045 2083 1065 9131 0001, nr BDO 000527235.

 

Sklep internetowy incar.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.incar.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 796 722 969 lub za pomocą adresu e-mail biuro@incar.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.

 

Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego a także warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem a klientem,  jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację, wyraża zgodę na postanowienia  niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 


§ 1 Definicje

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

2. Klient - oznacza podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), który zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, może dokonać zamówienia w sklepie internetowym incar.pl i na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

3. Konsument - Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22 (1) ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.).

4. Przedsiębiorca- Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, a także Zgodnie z art 4 Ustawy z dn. 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców Dz.U. 2021.162t.j z późn. zm. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zgodnie z art 43 (1) ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji I Konsumentów Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 16.02.2007r. poprzez definicję przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13;

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.

5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm) oraz art 385 (5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5)  ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.).

6. Sprzedawca, usługodawca lub Spółka -oznacza spółkę RG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 6) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000828877, posiadającą NIP: 585-149-05-50 oraz REGON: 385550914, pocztę elektroniczną biuro@incar.pl prowadzącą sklep internetowy pod adresem www.incar.pl.

7. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży towaru zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie (za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub poczty email) pomiędzy klientem, konsumentem, przedsiębiorcą oraz przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta.

8. Towar -oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

9. Konto klienta -osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w sklepie internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane, w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

10. Koszyk - narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w sklepie internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy i płatności.

12. Operator Płatności - instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności internetowych - Przelewy24, której właścicielem jest firma PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

13. Formularz zwrotu/reklamacji – oznacza formularze dostępne na stronie www.incar.pl, z których Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może skorzystać w celu złożenia oświadczenia woli o dokonaniu reklamacji lub w celu odstąpienia od umowy. Przedmiotowe formularze stanowią również załączniki do niniejszego regulaminu.

14. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320, 2419 z późn. Zm).

15. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

16. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów. Możliwe formy dostawy to:

a) Kurier Inpost

b) Paczkomaty Inpost

17. Usługa – oznacza wskazaną w § 10 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu systemu Informatycznego.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji przez osoby niepowołane.

3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Korzystanie ze sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Sprzedawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Klienta powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Sklep może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

6. Sprzedawca informuje że sposób dopasowania części do pojazdów oraz informacje techniczne dotyczące produktów oferowanych przez sklep, są dostarczane za pośrednictwem katalogu TecDoc, którego właścicielem jest firma TecAlliance GmbH adres: Steinheilstraße 10, 85737 Ismaning, Niemcy. Przed zakupem klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dana część pasuje do jego pojazdu, ponieważ wyświetlone występowanie w programie TecDoc nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych. Za błędy w oprogramowaniu TecDoc - dobór części, z którego licencji korzystamy, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Spółki; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

8. Informacje o oferowanych przez sklep internetowy do sprzedaży towarach i usługach zamieszczone są na stronie www.incar.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen towarów i usług. Zdjęcia i opisy towarów, zamieszczone w sklepie internetowym, podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w sklepie, może różnić się od wyglądu towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii.  Opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia, związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w sklepie internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

9. Poza informacją o towarach oferowanych do sprzedaży na stronie www.incar.pl zamieszczone są informacje o towarach, które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – produkty te oznaczone są nieaktywnym przyciskiem “Dodaj do koszyka”.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

3. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Utwórz nowe konto”.

4. Rejestracja Klienta wymaga podania:

a)                  Adresu e-mail

b)                 Hasła (oraz powtórzenia hasła)

c)                  Imienia i nazwiska

d)                 Adresu

e)                  Numeru telefonu

5. Klient w każdym czasie może zażądać od Sprzedawcy usunięcia jego konta, kontaktując się poprzez adres e-mail biuro@incar.pl.

6. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.

7. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

a)                  dokonywanie zakupów,

b)                 śledzenie statusu złożonych zamówień,

c)                  przeglądanie archiwalnych zamówień,

d)                 modyfikowanie danych rejestracyjnych,

e)                  przypomnienie hasła,

f)                  korzystanie z funkcjonalności „Moje auta”.

8. Sprzedawca może usunąć konto Klienta który:

a)                  narusza niniejszy Regulamin,

b)                 podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,

c)                  podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,

d)                 podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

9. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:

a)                  jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,

b)                 dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,

w przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

 

§ 4 Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór przycisku “Dodaj do koszyka” pod danym towarem prezentowanym na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych ewentualnych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6. Klient dokonując wyboru przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty za dokonane zamówienie.

7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny, podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę towaru oraz numer katalogowy części spośród towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu, ilość towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie towaru (tj. nazwę i numer katalogowy części) będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła je na adres e-mail, podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy podaje w szczególności: nazwę towaru, numer katalogowy oraz jego ilość, wybierając spośród towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

10. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w §4 ust. 9, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy, wskazując wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.

11. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia.

12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

13. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 11 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Klienta.

15. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320, 2419. ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

16. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

17 Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy,  lub w inny wyraźny sposób, że zakupiony Towar, a więc także zawarta umowa sprzedaży - są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że spełnia on warunki, aby został uznany za takiego przedsiębiorcę.

18. Klient wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku widniejącego obok frazy „Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Niewyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury dokonania zakupu (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy sprzedaży).

§ 5 Płatności

1. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)                  przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)                 przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmęPayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);

c)                  gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przelewu.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.

§ 6 Dostawa i wysyłka

1. Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia (przygotowania towaru i przekazania go do wysyłki firmie obsługującej dostawy) wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych.

4. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia lub w przypadku zamówień poprzez e-mail albo telefonicznych na adres wskazany przez klienta w wiadomości e-mail, potwierdzającej dokonanie zamówienia.

5. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

9. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

11. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

12. Czas dostawy przesyłki do Klienta wynosi 1-3 dni roboczych, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta oraz za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawcy.

§ 7 Rękojmia i reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem oraz przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta  w rozumieniu art. 221 oraz art 385 (5) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta o którym mowa w paragrafie 7 ust. 1 regulaminu, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Przedsiębiorcy którzy nie są Przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.), zgodnie z art. 558 niniejszej ustawy, są wyłączeni spod odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Przedmiotowy Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli:

a)                  nie sprawdzi w jakim stanie jest kupowana rzecz oraz nie zawiadomi niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie stwierdzonej w momencie zakupu. Jeśli wada wyjdzie na jaw w późniejszym czasie, również należy poinformować o niej sprzedawcę niezwłocznie.

5. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona przez producenta.

6. Korzystając z rękojmi Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a)                  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)                 przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c)                  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)                 żądać usunięcia wady.

7. Reklamacje na podstawie rękojmi należy składać na adres e-mail: biuro@incar.pl lub na adres pocztowy: RG sp. z o.o. ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Składający reklamację, może także skorzystać z formularza reklamacji. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w zakładce “Formularz reklamacji”.

8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta,  jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres RG sp. Z o.o. ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail biuro@incar.pl.

10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty skutecznie złożonej reklamacji.

§ 8 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru. Producent w dokumencie gwarancyjnym formułuje oświadczenie gwarancyjne. W dokumencie tym producent sam określa swoje obowiązki dotyczące udzielenia gwarancji, zgodnie z Ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.). Oznacza to, iż gwarantem może być producent towaru, natomiast sprzedawca nie udziela gwarancji handlowej.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami  lub  Przedsiębiorcami  z uprawnieniami Konsumenta, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie tego rodzaju  Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

8. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż dostawca.

9. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy poprzez formularz zwrotu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: RG sp z o.o ul Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: biuro@incar.pl.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

11. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

15. Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres RG sp z o.o. ul Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

16. W wypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu takie jak koszty opakowania, zabezpieczenia, odesłania towaru do sprzedawcy.

17. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

18. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie które nie może posiadać jakichkolwiek opisów oraz nie może być oklejone żadną dodatkową taśmą lub etykietą bezpośrednio na tym opakowaniu.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

21. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: na adres RG sp. z o.o. ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

22. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)                  Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w § 10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa prowadzenie konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

5. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest:  RG Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828877; reprezentowaną przez członków zarządu Roberta Ajdysa i Grzegorza Pietruczuka; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 585-149-05-50; REGON: 385550914

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO to jest: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  - niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu:

a)            wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

b)            realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych

c)            rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń

d)            ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

e)            kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją zamówień/sprzedaży

f)             przechowywania nieopłaconych zamówień

g)            tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO

h)            archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu dowodowym

i)             w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2021.

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ REKLAMACJI SKŁADANEJ PRZEZ KONSUMENTA

                                                                                  Miejscowość, data………………………………

Dane składającego reklamację:

Imię i nazwisko ..................................................................

Adres zamieszkania:

Ulica: .................................................................................................................................

Miasto i kod pocztowy: .........................................................................................................

e-mail/telefon kontaktowy: ...................................................................................................

Nazwa i numer towaru: .........................................................................................................

Data zakupu: .......................................................................................................................

Numer dokumentu zakupu: ...................................................................................................

Dane Sprzedawcy:

RG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828877; reprezentowaną przez członków zarządu Roberta Ajdysa i Grzegorza Pietruczuka; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 585-149-05-50; REGON: 385550914; adres poczty elektronicznej: biuro@incar.pl

                                           REKLAMACJA TOWARU

Informacje dotyczące pojazdu w którym zamontowano część:

Marka, model samochodu, rok produkcji: .......................................................................................................

Numer VIN:..................................................................................................................................................

Pojemność silnika (w cm3) ............................................................................................................................

Moc silnika (kW):...........................................................................................................................................

Liczba km którą pojazd pokonał z reklamowaną częścią: ..................................................................................

Określenie wad/niezgodności towaru z umową

Dokładne wyszczególnienie i opis wad/ niezgodności towaru z umową:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Data i okoliczności wykrycia wad/ niezgodności towaru z umową:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Z uwagi na powyższe, żądam*:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc)

 

*należy  zaznaczyć wybrane żądanie

 

Dane o rachunku bankowym Konsumenta do ewentualnego zwrotu środków:

Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ......................................................................................................................................

Dane posiadacza rachunku bakowego: ......................................................................................................................................

Proszę o powiadomienie mnie o wynikach reklamacji :

 1. W formie papierowej na adres:

          ............................................................................................................................

 1. W formie elektonicznej, na adres e- mail:  .............................................................................................................................

 

 

Data I Podpis Konsumenta

 

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACJI SKŁADANEJ PRZEZ  PRZEDSIĘBIORCĘ Z  UPRAWNIENIAMI  KONSUMENTA

 

                                                                                  Miejscowość, data………………………………

Dane składającego reklamację:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: .....................................................................

ADRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ulica: ..................................................................................................................................

Miasto i kod pocztowy: .........................................................................................................

NIP: ....................................................................................................................................

e-mail/telefon kontaktowy: ...................................................................................................

Nazwa i numer towaru: .........................................................................................................

Data zakupu: .......................................................................................................................

Numer dokumentu zakupu: ...................................................................................................

Dane Sprzedawcy:

RG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828877; reprezentowaną przez członków zarządu Roberta Ajdysa i Grzegorza Pietruczuka; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 585-149-05-50; REGON: 385550914; adres poczty elektronicznej: biuro@incar.pl

                                           REKLAMACJA TOWARU

Informacje dotyczące pojazdu w którym zamontowano część:

Marka, model samochodu, rok produkcji: ...................................................................................

Numer VIN:..............................................................................................................................

Pojemność silnika (w cm3) ........................................................................................................

Moc silnika (kW):......................................................................................................................

Liczba km którą pojazd pokonał z reklamowaną częścią: .............................................................

Określenie wad/niezgodności towaru z umową

Dokładne wyszczególnienie i opis wad/ niezgodności towaru z umową:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Data i okoliczności wykrycia wad/ niezgodności towaru z umową:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Z uwagi na powyższe, żądam*:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę …………………… zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc)

 

*należy  zaznaczyć wybrane żądanie

 

Dane o rachunku bankowym Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta do ewentualnego zwrotu środków:

Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ..................................................................................................................................................................

Dane posiadacza rachunku bakowego: ..................................................................................................................................................................

Proszę o powiadomienie mnie o wynikach reklamacji :

 1. W formie papierowej na adres:

...................................................................................................................................................................

 1. W formie elektonicznej, na adres e- mail:  ...........................................................................................

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar,  a więc również zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. Poniżej wymieniam PKD właściwe dla prowadzenia mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

                                                                      

 

                                                                       Data I Podpis Przedsiębiorcy z uprawnieniami  Konsumenta

 

Załącznik nr 3

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SKŁADANY PRZEZ  KONSUMENTA

                                                                                  Miejscowość, data………………………………

Dane odstępującego:

Imię i nazwisko ....................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA:

Ulica: ..................................................................................................

Miasto i kod pocztowy: .............................................................................................

e-mail/telefon kontaktowy: .......................................................................................

 

 

Nazwa i numer towaru: .........................................................................................................

Data zakupu: .......................................................................................................................

Numer dokumentu zakupu: ....................................................................................................

Dane Sprzedawcy:

RG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828877; reprezentowaną przez członków zarządu Roberta Ajdysa i Grzegorza Pietruczuka; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 585-149-05-50; REGON: 385550914; adres poczty elektronicznej: biuro@incar.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm) odstępuję od umowy ………………………………………………  zawartej dnia……………………………………………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy:

Nazwa towarów /numer: 

.............................................................................

 Numer paragonu/faktury:

.............................................................................

Data zakupu:

.......................................................................

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez*:

 •  przekaz pocztowy na adres …………………………………………………………………………………………………
 •  na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………….

*zaznaczyć wybraną opcję

 

 

 

 

Data I Podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SKŁADANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA

 

Dane odstępującego od umowy:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: .....................................................................

ADRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ulica: ..................................................................................

Miasto i kod pocztowy: .............................................................................................

NIP: .......................................................................................................................

e-mail/telefon kontaktowy: ......................................................................................

 

Nazwa i numer towaru: .........................................................................................................

Data zakupu: ......................................................................................................................

Numer dokumentu zakupu: ...................................................................................................

Dane Sprzedawcy:

RG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828877; reprezentowaną przez członków zarządu Roberta Ajdysa i Grzegorza Pietruczuka; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 585-149-05-50; REGON: 385550914; adres poczty elektronicznej: biuro@incar.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta

 oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy:Nazwa towarów /numer: 

.............................................................................

 Numer paragonu/faktury:

.............................................................................

Data zakupu:

.......................................................................

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez*:

 • przekaz pocztowy na adres ……………………………………………………………………………………………………
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… 

*zaznaczyć wybraną opcję

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

                                                                      

 

 

 

                                                                       Data I Podpis Przedsiębiorcy z uprawnieniami  Konsumenta

Dopasuj części

precyzyjnie do swojego auta po typie silnika lub numerze VIN

Zwrot do 14 dni

Zwróć nieużywany towar i otrzymaj zwrot pieniędzy

Bezpieczne zakupy

Sklep z certyfikatem SSL

Darmowa dostawa

od zamówień powyżej 390 zł

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.